Elenco: scherzi
 Solitario  Spara al topo  Spirit  Stress  Test stupiditÓ
Primo Indietro Avanti Ultimo